انجمن ادبیات داستانی دریچه

لطفا شکیبا باشید
dariche93.ir

 درباره : خانم زايدنمان زيبا

 نوشته : آنجي شجپيورسکي


شروع_کتاب 

اتاق نيمه تاريک بود؛ چون قاضی، عاشق فضای تاريک و روشن بود. مادامی که افکارِ به طور معمول ناتمام و آشفته کمتر به سراغش می آمد؛ همه چيز روی زمين، سياه و نامفهوم است و قاضی، عشق و علاقه مفرطی به درک و حل جهان داشت. به همين خاطر اغلب روی صندلی ننويی در گوشه سالن بزرگ می نشست. سرش را به پشتی صندلی تکيه می داد و با ريتم صندلی، افکارش تاب می خورد.


تصویر کتاب  مشخصات اجمالی 
 نام کتاب 

خانم زايدنمان زيبا


 نویسنده 

آنجي شجپيورسکي


انتشارات :

موسسه فرهنگی هنری جهان کتابمترجم :

ايرج هاشمي زادهقطع :

رقعينوع جلد :

شوميز


 دیده شده : 494